دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

هادی محمودی نژاد

مدیر گروه معماری

شماره تماس:

آدرس ایمیل: dept.arch@msh-iau.ac.ir