دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

قاسم پروری نژاد

مدیریت گروه مدیریت و حسابداری

آدرس ایمیل گروه حسابداری: dept.acc@msh-iau.ac.ir

آدرس  ایمیل  گروه  مدیریت: dept.mng@msh-iau.ac.ir